ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ                           

 

 equi-ed
                   

У периоду од почетка 2013. године до априла 2014. године, Универзитетска библиотека “Никола Тесла” је учествовала у још једном Темпус пројекту: “ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ: ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ЕВРОПСКОГ ПРОСТОРА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА”

Главни циљ пројекта је побољшање положаја подзаступљених социјалних група у оквиру високог образовања (студенти са инвалидитетом, студенти лошијег материјалалног стања, студенти ромске националности). Координатор пројекта био је Универзитет у Нишу.

У жељи да побољшања услове за образовање студената с хендикепом, Универзитетска библиотека се труди да своје услуге прилагоди овим студентима. Иако сама Библиотека нема прилазне рампе за особе с инвалидитетом, они у Библиотеку могу доћи преко главног улаза Универзитета, уз употребу лифта.

Овај пројекат био је прилика да се отпочне и са набавком неопходне опреме. У оквиру њега Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ је добила асистивну опрему за слепе и слабовиде особе и отпочела је увођење асистивних технологија у свакодневни рад с корисницима, како би се и особама са оштећеним видом омогућило да користе библиотечке сервисе. Тако је Библиотека добила Брајев штампач, електронску лупу, рачунаре и одговарајуће софтвере за слепе и слабовиде особе.

У сарадњи с Центром за помоћ студентима Универзитета у Нишу и самим студентима, Библиотека је започела прилагођавање дигитализоване литературе за потребе слепих студената.

Међутим, скенирање, претварање слика у текст, прилагођавање и достављање текстова корисницима представља “умножавање и дистрибуцију” туђег ауторског дела, што је према Закону о ауторским и сродним правима (Службени гласник РС, бр. 104/2009) могуће само уз дозволу носиоца ауторских права.

            Изузетно, чланом 54 Закона, предвиђено је:

„За потребе особа са инвалидитетом, дозвољено је без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде, умножавање и стављање у промет ауторског дела, ако то дело не постоји у траженом облику, ако је његова употреба у директној вези са инвалидитетом тих особа и у обиму који захтева одређена врста инвалидитета и ако то умножавање и стављање у промет није учињено ради остваривања посредне или непосредне имовинске користи.“

Зато је Библиотека урадила Упутство за пружање услуга слепим и слабовидим особама, којим се регулише прилагођавање текстова и њихово достављање слепим студентима, као и обавезе Библиотеке и корисника текстова у складу са Законом, на некомерцијалној основи.

pdf newУпутство за пружање услуга слепим и слабовидим особама

Поред наведеног, Библиотека ради на успостављању сарадње са другим институцијама у Србији које се овим пословима баве, ради размене искуства и података о већ прилагођеним текстовима.

           

            С обзиром на то да поступак прилагођавања једне штампане публикације потребама слепих студената захтева доста времена, Библиотека очекује помоћ студената Универзитета у Нишу, у оквиру ваннаставних активности, а у складу са Правилником о вредновању ваннаставних активности студената (Сенат Универзитета у Нишу) и Правилником o добровољном раду студената у Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“

pdf newПравилник о вредновању ваннаставних активности студената (УНИ)

pdf newПравилник o добровољном раду студената (УБН)

 

Више информација можете добити телефоном: 018 523 421, или електронском поштом: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                     S1                        S2                                             

 

Нишко удружење студената с хендикепом и Удружење параплегичара нишавског округа реализовали су пројекат „Лакше до високог образовања“, подржаног од стране МНРСП, у оквиру кога је вршено истраживање о положају и проблемима студената с инвалидитетом, као и израдаброшуре с фотографијама свих факултета, студентског центра, домовима и мензама са ознаком и текстом о њиховој приступачности.

 

Брошуру можете преузети у Универзитетској библиотеци или погледати овде .